மூடு

நிகழ்வுகள் மற்றும் திருவிழாக்கள்

முக்கிய திருவிழாக்கள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் திருவிழா நடைபெறாத நட்களே இல்லை எனலாம்.

 ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மாதத்தில் சுற்றுலா விழாவும் நடைபெறுகிறது.