மூடு

தாம்பரம் மாநகராட்சி வரைவு வார்டு மறுவறைக்கான(Delimitation) அறிக்கை

தாம்பரம் மாநகராட்சி வரைவு வார்டு மறுவறைக்கான(Delimitation) அறிக்கை

தாம்பரம் மாநகராட்சி வரைவு வார்டு மறுவறைக்கான(Delimitation) வரைபடம்  (பார்க்க 1MB PDF)