மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்
பெயர் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 3
வருவாய் வட்டங்கள் 8
வருவாய் குறுவட்டங்கள் 40
வருவாய் கிராமங்கள் 636

 

வருவாய் கோட்டங்கள்
வ.எண் பெயர்
1 செங்கல்பட்டு
2 மதுராந்தகம்
3 தாம்பரம்

 

வருவாய் வட்டங்கள்
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர்
1 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு
2 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர்
3 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம்
4 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம்
5 மதுராந்தகம் செய்யூர்
6 தாம்பரம் தாம்பரம்
7 தாம்பரம் பல்லாவரம்
8 தாம்பரம் வண்டலூர்

 

வருவாய் குறுவட்டங்கள் (46)
வ.எண் வருவாய் கோட்டங்கள் வட்டங்கள் எண்ணிக்கை குறுவட்டங்கள் எண்ணிக்கை
1 செங்கல்பட்டு 3 15
2 மதுராந்தகம் 2 16
3 தாம்பரம் 3 9

 

வருவாய் குறுவட்டங்களின் பட்டியல்
வ.எண் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர் குறுவட்டத்தின் பெயர்
1 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் மதுராந்தகம்
2 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் கருங்குழி
3 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் வையாவூர்
4 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் ஜமீன்எண்டத்தூர்
5 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் எல்-எண்டத்தூர்
6 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் ஒரத்தி
7 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் ஓணம்பாக்கம்
8 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் பெரும்பாக்கம்
9 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் அச்சிறுப்பாக்கம்
10 மதுராந்தகம் செய்யூர் சித்தாமூர்
11 மதுராந்தகம் செய்யூர் லத்தூர்
12 மதுராந்தகம் செய்யூர் கடப்பாக்கம்
13 மதுராந்தகம் செய்யூர் கொடூர்
14 மதுராந்தகம் செய்யூர் சூனாம்பேடு
15 மதுராந்தகம் செய்யூர் கயப்பாக்கம்
16 மதுராந்தகம் செய்யூர் செய்யூர்
17 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு
18 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு பாலூர்
19 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு காட்டாங்கொளத்தூர்
20 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு சிங்கபெருமாள்கோயில்
21 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு ஆப்பூர்
22 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் பி.வி.களத்தூர்
23 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் திருக்கழுக்குன்றம்
24 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் மாமல்லபுரம்
25 செங்கல்பட்டு திருக்கழுக்குன்றம் நெரும்பூர்
26 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் திருப்போரூர்
27 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் கேளம்பாக்கம்
28 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் கரும்பாக்கம்
29 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் மானாம்பதி
30 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் நெல்லிகுப்பம்
31 செங்கல்பட்டு திருப்போரூர் பையனூர்
32 தாம்பரம் தாம்பரம் மாடம்பாக்கம்
33 தாம்பரம் தாம்பரம் மேடவாக்கம்
34 தாம்பரம் தாம்பரம் சிட்லபாக்கம்
35 தாம்பரம் தாம்பரம் தாம்பரம்
36 தாம்பரம் பல்லாவரம் பல்லாவரம்
37 தாம்பரம் பல்லாவரம் பம்மல்
38 தாம்பரம் வண்டலூர் கூடுவாஞ்சேரி
39 தாம்பரம் வண்டலூர் மாம்பாக்கம்
40 தாம்பரம் வண்டலூர் வண்டலூர்

 

வருவாய் கிராமங்கள்(636)
வ.எண் வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் வட்டத்தின் பெயர் வருவாய் கிராமங்கள் எண்ணிக்கை
1 செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு 72 (PDF- 292 KB)
2   திருப்போரூர் 84 (PDF – 115 KB)
3   திருக்கழுக்குன்றம் 84 (PDF – 121 KB)
4 மதுராந்தகம் மதுராந்தகம் 195 (PDF- 135 KB)
5   செய்யூர் 123 (PDF – 141 KB)
6 தாம்பரம் தாம்பரம் 28 (PDF- 107 KB)
7   பல்லாவரம் 13 (PDF – 107 KB)
8   வண்டலூர் 37 (PDF -111 KB)