மூடு

முக்கிய இணைப்புகள்

துறை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்:

 1. https://edistricts.tn.gov.in/revenue/login.jsp – மின் ஆளுமை – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
 2. http://tnedistrict.tn.gov.in/eda/DepartLogin.xhtml – இசேவை – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
 3. https://edistricts.tn.gov.in/revenue_report/login.jsp – வருவாய்த்துறை அலுவலர்களின் அறிக்கைக்கான நுழைவுப் பக்கம்
 4. http://tamilnilam.tn.gov.in/Revenue/ – தமிழ்நிலம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
 5. http://urbantamilnilam.tn.gov.in/Urban/ – தமிழ்நிலம்-நகர்ப்புறம் அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்
 6. https://tnesevai.tn.gov.in/eAdangal – இ அடங்கல் கிராம நிர்வாக அலுவலர் நுழைவுப் பக்கம்- வருவாய்த்துறை
 7. https://edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/login.jsp – சமூக நலத்துறை- திருமண நிதி உதவித் திட்டம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்.
 8. http://edistrict.tn.gov.in:8080/socialwelfare_girlchild/login.jsp – சமூகநலத்துறை – குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம் – அலுவலர்களின் நுழைவுப் பக்கம்.

பொது இ சேவை மைய கணினி இயக்குநர்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்:

 1. https://edistricts.tn.gov.in:8443/certificates_csc – மின் ஆளுமை -பொது இ- சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
 2. https://tnesevai.tn.gov.in/ – இ சேவை – பொது இ- சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
 3. https://edistricts.tn.gov.in/csc_reports/login.jsp – பொது இ-சேவை மைய அறிக்கைக்கான நுழைவுப் பக்கம்
 4. http://tamilnilam.tn.gov.in/CSC – தமிழ்நிலம்- பொது இ சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்
 5. http://urbantamilnilam.tn.gov.in/Urban_CSC – தமிழ்நிலம்-நகர்ப்புறம் பொது இ சேவை மைய நுழைவுப் பக்கம்

பொது மக்களுக்கான பயனுள்ள இணைப்புகள்:

 1. https://edistricts.tn.gov.in/revenue/status.html – வருவாய்த்துறை சான்றிதல்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை
 2. https://edistricts.tn.gov.in/socialwelfare/status.html – சமூக நலத் திட்டங்களுக்கான விண்ணப்ப நிலை
 3. https://edistricts.tn.gov.in/revenue/verifyCertificate.html – சான்றிதழ் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு
 4. http://edistrict.tn.gov.in:8080/socialwelfare_girlchild/status.html – குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்ட விண்ணப்ப நிலை