மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு ஜிப்சம் கொள்முதல்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு ஜிப்சம் கொள்முதல்

12/10/2023 26/10/2023 பார்க்க (7 MB)
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு நுண்ணூட்ட உரங்கள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு நுண்ணூட்ட உரங்கள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

12/10/2023 26/10/2023 பார்க்க (5 MB)
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு பயறு விதைகள் கொள்முதல்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு பயறு விதைகள் கொள்முதல்

12/10/2023 26/10/2023 பார்க்க (6 MB)
செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு உயிர் பூச்சிகொல்லிகள் மற்றும் சூடோமோனாஸ் கொள்முதல்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு உயிர் பூச்சிகொல்லிகள் மற்றும் சூடோமோனாஸ் கொள்முதல்

12/10/2023 26/10/2023 பார்க்க (5 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு நெல் விதைகள் கொள்முதல்

04/08/2022 18/08/2022 பார்க்க (8 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு ஜிங் சல்பேட் மற்றும் ஜிப்சம் விதைகள் கொள்முதல்

04/08/2022 18/08/2022 பார்க்க (9 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு பயறு விதைகள் கொள்முதல்

04/08/2022 18/08/2022 பார்க்க (8 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு ராகி விதைகள் கொள்முதல்

04/08/2022 18/08/2022 பார்க்க (8 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு உயிர் பூச்சிகொல்லிகள் மற்றும் சூடோமோனாஸ் கொள்முதல்

04/08/2022 18/08/2022 பார்க்க (8 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திற்கு கீழ் பாலாறு உபவடிநீர் பகுதியில் செயல்விளக்க திடல் அமைப்பதற்கு நுண்ணூட்ட உரங்கள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

04/08/2022 18/08/2022 பார்க்க (9 MB)